Privacy – en cookieverklaring

Algemeen

In deze Privacy- en cookieverklaring kunt u informatie vinden over of, hoe en waarom Goumans Bakker Advocaten  uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze websites bezoekt of op andere wijze met ons communiceert of in contact bent. Wij maken bij het aanbieden van onze website gebruik van cookies. Wij verzamelen persoonsgegevens op een aantal manieren. We zullen persoonsgegevens ontvangen tijdens het aanbieden en uitvoeren van onze juridische diensten, wanneer u ons als klant aanneemt of anderszins contact met ons opneemt. Bovendien kunnen persoonsgegevens verzameld worden wanneer u onze website bezoekt, of zich registreert voor een evenement.

Deze verklaring is van toepassing op: 1) cliënten, 2) andere relaties van Goumans Bakker Advocaten en bezoekers van onze website en eventueel daaraan gekoppelde websites, 3) ontvangers van onze e-mails, 4) alle andere personen die contact met ons opnemen of van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Goumans Bakker Advocaten  is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en is hiermee de zogeheten verwerkersverantwoordelijke. Goumans Bakker Advocaten  baseert de rechtmatigheid om uw persoonsgegevens te verwerken op grond van AVG/GDPR (EU) 2016/679.

Welke persoonsgegevens

Wij verwerken afhankelijk van de gebruikte diensten en functionaliteiten de volgende gegevens:

Persoonsgegevens door u verstrekt:

 • die nodig zijn voor het aannemen en ter behandeling van uw zaak;
 • op contactformulieren of andere webformulieren;
 • in schriftelijke correspondentie (incl. e-mails of andere vormen van elektronische communicatie);
 • per telefoon of daarmee vergelijkbare vormen van communicatie; en
 • tijdens (kennismakings-)gesprekken, bijeenkomsten etc.

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, e-mails, telefoonsysteem of vergelijkbare methoden.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen, zoals

 • openbare zakelijke social media platforms;
 • het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, de Gemeentelijke Basisadministratie en daarmee vergelijkbare instellingen in het buitenland; en
 • openbare zakelijke websites.

Het kan hierbij om de volgende gegevens gaan: Identificatiegegevens: voor-, achter- en roepnaam, huwelijkse staat, titel, geboortedatum en geslacht: Contactgegevens: adres, e-mailadres en telefoonnummers: Financiële gegevens: bankrekeningnummer en betaalkaartgegevens: Transactiegegevens: informatie over betalingen aan en van u en ten aanzien van eventuele diensten die u van ons hebt afgenomen of kosten die wij voor u hebben gemaakt: Communicatiegegevens: uw voorkeuren aangaande de wijze waarop u met ons communiceert: Zaakgegevens: alle relevante informatie voor de behandeling van uw zaak (uw zaakdossier), daaronder mede begrepen eventuele gegevens om te bepalen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand of vergoeding op basis van een (rechtsbijstands-)verzekering; Cliëntenonderzoekgegevens:  alle gegevens die wij nodig hebben om u of een ander als cliënt te kunnen toelaten, te identificeren en om de achtergrond van en de betrokkenen bij een transactie te kennen en daarover verantwoording te kunnen afleggen, dit in het kader van de op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving. U moet hier vooral denken aan regels met betrekking tot identificatie van de Nederlandse Orde van Advocaten, alsmede onze verplichtingen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en daarmee vergelijkbare buitenlandse wet- en regelgeving.

Wij bewaren geen bijzondere persoonsgegevens, zoals bedoeld in de AVG, tenzij dit voor de behandeling van uw zaak noodzakelijk en toegestaan is. Dit zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele voorkeur, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden of het Burgerservicenummer (BSN).

Rechtsgronden

Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken op een of meer van de onderstaande wettelijke gronden en met inachtneming van ons beroepsgeheim en andere specifiek voor een Nederlands advocaat geldende wet- en regelgeving:

 1. om een overeenkomst waarin u ons een opdracht hebt verstrekt uit te kunnen voeren;
 2. voor het nakomen van eventuele wettelijke verplichtingen, die op ons rusten (denkt u hierbij onder andere aan belastingverplichtingen en onze verplichtingen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme);
 3. om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;
 4. voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;
 5. wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang wanneer een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken na uw verkregen toestemming, maar wij doen dat alleen wanneer de verwerking niet onder een van de andere hierboven genoemde wettelijk toegestane gronden valt. U heeft altijd het recht om uw toestemming in te trekken. Neemt u in dat geval contact met ons op.

Cliënten

Indien u client bent worden er persoonsgegevens van u verwerkt met als doel, 1) onze juridische diensten te verlenen, 2) het berekenen of vastleggen van vergoedingen, 3) het doel van betalingen en het innen van vorderingen waaronder begrepen het in handen stellen van derden daarvan, 4) het voeren van (gerechtelijke) gedingen, 5). het uitoefenen van accountantscontrole dan wel andersoortige controle, en/of  de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

1. de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst met u als client.

2. de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij dienen te voldoen.

3. de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, waarbij die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van degene om wiens persoonsgegevens het gaat.

 • Overige personen (sollicitanten, leveranciers en derden)

Verder verwerken wij persoonsgegevens van sollicitanten om de geschiktheid van sollicitanten te beoordelen, interne beveiliging en de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving. Wettelijke grondslag voor verwerking is de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst / nakoming precontractuele afspraken met de sollicitant en de hierboven genoemde doelen 2 en 3.

Ook verwerken bij persoonsgegevens van leveranciers en derden zoals  contactinformatie: naam, adres, functietitel, titulatuur, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, btw-nummer, bankrekeningnummer, website, e-mailadres en andere bedrijfs- en contactinformatie; brieven en e-mailberichten met contactpersonen; opdrachtinformatie: informatie over de dienstverlening van onze leveranciers;(in sommige gevallen) verklaring omtrent gedrag en gegevens van identiteitsbewijs en gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

Dit kunnen wij doen met de volgende doelen: (voor leveranciers): het inkopen van goederen en/of diensten, het voeren van een (betalings-)administratie en het doen van betalingen, het voeren van (gerechtelijke) gedingen, het uitoefenen van accountantscontrole dan wel andersoortige controle, en/of de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving.

Persoonsgegevens van derden kunnen wij verwerken vanwege o.a. communicatiedoeleinden, zoals het onderhouden van contacten en het informeren over onze diensten, interne beheeractiviteiten, zoals het voeren van een (betalings-)administratie en het doen van betalingen;. het aanbieden en uitvoeren van onze juridische dienstverlening aan cliënten, zoals het voeren van (gerechtelijke) gedingen en de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving.

 1. Website bezoekers / gebruikers en social media

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Goumans Bakker Advocaten .nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Goumans Bakker Advocaten  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de website(s) van Goumans Bakker Advocaten  zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram, LinkedIn, Facebook en verderonline.nl. Goumans Bakker Advocaten  houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

De website van Goumans Bakker Advocaten  maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Goumans Bakker Advocaten  geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘ social media’ is omschreven. Goumans Bakker Advocaten  heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Goumans Bakker Advocaten  bewaart uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Soms bewaren wij uw gegevens langer om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichtingen (fiscale verplichtingen), vanwege archiveringsdoeleinden (conform advies van de orde van advocaten) of wanneer er sprake is van een (te verwachten) geschil.

Goumans Bakker Advocaten  verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en met inachtneming van onze geheimhoudingsplicht. Het is derden niet toegestaan om uw persoonsgegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. In voorkomende gevallen zullen wij met derden, die uw gegevens in onze opdracht verwerken, een verwerkersovereenkomst sluiten om dit te waarborgen. Het kan echter zijn dat dit niet nodig is, omdat de derde een beroepsgeheim heeft en/of afdoende waarborgen geeft in een eigen privacyverklaring. Verder zullen wij de gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Goumans Bakker Advocaten  hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Goumans Bakker Advocaten  gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Goumans Bakker Advocaten  in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Goumans Bakker Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  secretariaat@Goumans Bakker Advocaten .nl ter attentie van Nannet Heilhof.

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u antwoord op uw verzoek.

Goumans Bakker Advocaten  wijst u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

Goumans Bakker Advocaten  heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Maastricht  2022