AOW leeftijd gelijk gebleven

De AOW-leeftijd stijgt niet. De AOW-leeftijd blijft in 2020 gelijk. Dat betekent dat de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden blijft.

 

Payrollers

Arbeidsvoorwaarden voor payrollers gelijk aan werknemers.
Vanaf 1 januari 2020 gelden voor alle payrollers dezelfde voorwaarden en rechtspositie als voor werknemers in vaste dienst. Denk aan een eventuele 13e maand, vakantiedagen, verlofregelingen, etc. Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan. Het volgende contract is dan een automatisch vast contract.

 

Alimentatieduur verkort

VERANDERINGEN IN HET RECHT OP PARTNERALIMENTATIE NA 1 JANUARI 2020

 

Per 1 januari 2020 wijzigt de maximale periode waarover ex-partners alimentatie aan elkaar verschuldigd kunnen zijn. In plaats van de sinds 1994 geldende maximale 12 jaar wordt dit nu 5 jaar. Deze wijziging geldt alleen voor scheidingen die na 1 januari 2020 worden aangevraagd. Bepalend is de datum waarop het verzoek tot scheiding is ingediend bij de rechtbank.

Naast deze verkorting van de alimentatieduur komt er ook een wijziging van de fiscale aftrekbaarheid  van de partneralimentatie in die zin dat dit beperkt wordt. Dat kan tot gevolg hebben dat er minder alimentatie betaald gaat worden en de alimentatieontvanger dus minder inkomen heeft. Het aftrektarief wordt in de komende jaren van maximaal 51,95 % teruggebracht naar maximaal 46% in 2020 en uiteindelijk maximaal 37,05 % in 2023

Vanaf 1 januari wordt de maximale alimentatietermijn de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Maar de wetgever zou de wetgever niet zijn als er niet weer een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel zouden zijn:  1. Als de alimentatieontvanger voor de kinderen uit het huwelijk zorgt duurt de alimentatieverplichtng totdat het jongste kind 12 jaar is. 2. Als het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar en de alimentatieontvanger 10 jaar voor de AOW leeftijd zit, dan kan de alimentatieverplichtng doorlopen tot de pensioendatum. 3. Alimentatieontvangers die 50 jaar of ouder zijn en langer dan 15 jaar zijn getrouwd hebben maximaal 10 jaar recht op partneralimentatie. 4. En tenslotte is er nog een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen, bijvoorbeeld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Indien U een wijziging van de betaalde of ontvangen partneralimentatie wenst, dan mag U dit niet zomaar zelf uitvoeren. U kunt in overleg gaan met Uw ex-partner en een onderlinge overeenkomst sluiten. Als dat niet lukt dan kunt U met behulp van uw advocaat een wijzigingsverzoek bij de rechtbank indienen.

AB 9 dec 2019

Erfrecht

Na het overlijden van een familielid kan een nabestaande te maken krijgen met een erfenis die verdeeld moet worden. Vaak vindt er een wettelijke verdeling van de erfenis plaats. Maar het kan ook zijn dat de overledene een testament heeft opgesteld. De wettelijke verdeling geldt dan niet meer.

Wettelijke verdeling

Heeft de overledene (erflater) geen testament opgemaakt en bent u erfgenaam dan volgt u de erflater op in zijn positie. De bloedverwantschappen van de erflater staan hier centraal. Dit zijn in eerste lijn de partner (door huwelijk of geregistreerd partnerschap) en kinderen. De langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner erft dus samen met eventuele kinderen. Deze laatsten krijgen echter nog geen deel van de erfenis. Zij hebben een niet-opeisbare vordering op u.

Komt u als tweede ouder te overlijden, dan gaat de erfenis naar uw kinderen. Stel u heeft geen kinderen dan erven uw ouders, broer en/of zus.  Dit is de tweede groep erfgenamen de z.g. tweede lijn. Deze erven alleen als de eerste groep ontbreekt. Er bestaat ook nog een derde, vierde, vijfde en zesde lijn. Ontbreken deze allemaal dan vervalt de erfenis aan de staat.

Testament

Veel mensen laten hun erfenis niet meer via wettelijk verdeling verdelen maar stellen een testament op. In een testament staat beschreven hoe de verdeling dan wel moet plaatsvinden. Het wordt ook wel de uiterste wilsbeschikking van een erflater genoemd.

Legitieme portie

Als een legataris zijn kinderen heeft onterfd hebben de kinderen nog altijd recht op hun legitieme portie. Het erfrecht stelt namelijk dat kinderen recht hebben op de helft van de waarden van het erfdeel waar kinderen volgens de wettelijke verdeling recht op zouden hebben.

Advocaat of mediator

Een overlijden brengt soms weleens problemen met zich mee. Onenigheden over de verdeling van een erfenis komen steeds vaker voor en naast zakelijke aspecten spelen ook emoties een rol. Lukt het niet om met een executeur of boedelnotaris de problemen op te lossen dan is het soms verstandig om een advocaat of mediator te vragen om u en uw familie hierbij te helpen.

Vacature

KANTOORGENOTEN / SAMENWERKERS / OVERNEMERS / GEZOCHT

Mooi kantoor op een bijzondere plek

In 2017 hebben wij een modern ingericht kantoorpand gerealiseerd aan het

Bassin te Maastricht. Wij zijn heel trots op deze prachtige werkplek op een

bijzondere locatie. We hebben een hecht en goed samenwerkend team.

Niet duur

De kosten van het kantoor inclusief huur en alle bijkomende voorzieningen en

secretariaat bedragen slechts circa Euro 5000,00 per maand. Wij delen dat nu

met 5 maar je kunt het ook met meer delen want er is flexibele ruimte genoeg.

Overname of nieuwe samenwerking

Omdat een aantal van ons wil gaan stoppen zoeken we advocaten die ons

kantoor willen voortzetten / overnemen in de vorm van een kostenmaatschap

of stichting onder een gemeenschappelijke naam als bijvoorbeeld “ Sphinx

advocaten” of individueel onder eigen naam.

Wat hebben we te bieden

–           Gemeenschappelijke kantoorruimte met flexplekken en spreekkamers;

–           Airconditioning en buitenterras;

–           BaseNet Advocatuur: een goed werkend online kantoor automatiserings-

systeem dat alles regelt waaronder integratie van mail en agenda en

automatisch uren schrijven;

–           Gemeenschappelijke derdengeldrekening;

–           Sparren met je collega’s;

–           Huurcontract dat per jaar opzegbaar is met een opzegtermijn van
3 maanden;

–           Topsecretaresse die op dit moment voor 5 advocaten zorgt voor

agendabeheer, postverwerking, rolverwerking, uitwerken en klaarmaken

processtukken, facturatie en ook nog typewerk.

Wat nu

Kijk op onze website: www.goumansbakker.nl en als je meer wilt weten of

verder wilt praten neem dan contact op met een van de advocaten:

Aleid Bakker 0653802009, Nannet Heilhof 0638328381, Reinhilde van der

Heijden 0650606877, Rosa Odink 0633495443, Joseph Goumans 0653383347

 

Of op het kantoornummer: 043-3284100 / secretariaat@goumansbakker.nl

Minder fiscale aftrek partneralimentatie. Wie draagt de gevolgen?

Na de duur van de partneralimentatie (in veel gevallen naar 5 jaar maximaal) wijzigt per 1 januari 2020 ook de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie. De fiscale aftrek wordt in stappen verlaagt van 51,95% naar 37% in 2023. Dit betekent nog niet dat iedereen die alimentatie betaalt dit meteen zal merken. Tenslotte komt niet iedere alimentatieplichtig nu in aanmerking voor een aftrek van 51,95%. Het betreft dus in eerste instantie de hogere inkomens

Heeft de verlaging van de aftrekbaarheid wel invloed dan zullen zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde dit “voelen”. Bij de berekening van de bruto draagkracht van de alimentatie plichtige wordt namelijk rekening gehouden met de fiscale aftrekbaarheid. Wordt deze minder dan kan het zijn dat de alimentatieplichtige de alimentatie niet meer of moeilijke kan opbrengen, met name wanneer de alimentatieplichtigen conform de maximale draagkracht alimentatie betaalt. Een verlaging van het te betalen bedrag zou dan een logische stap zijn. De alimentatiegerechtigde ontvangt dan wel minder alimentatie en heeft dus minder inkomen. Met name de alimentatiegerechtigde lijkt dus de dupe te worden en zal met een verlaging niet zomaar akkoord gaan. De vraag is dan: wordt het overleg of een juridisch procedure?