secretariaat@goumansbakker.nl
043 - 328 4100

Nieuws

Erfrecht

Na het overlijden van een familielid kan een nabestaande te maken krijgen met een erfenis die verdeeld moet worden. Vaak vindt er een wettelijke verdeling van de erfenis plaats. Maar het kan ook zijn dat de overledene een testament heeft opgesteld. De wettelijke verdeling geldt dan niet meer.

Wettelijke verdeling

Heeft de overledene (erflater) geen testament opgemaakt en bent u erfgenaam dan volgt u de erflater op in zijn positie. De bloedverwantschappen van de erflater staan hier centraal. Dit zijn in eerste lijn de partner (door huwelijk of geregistreerd partnerschap) en kinderen. De langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner erft dus samen met eventuele kinderen. Deze laatsten krijgen echter nog geen deel van de erfenis. Zij hebben een niet-opeisbare vordering op u.

Komt u als tweede ouder te overlijden, dan gaat de erfenis naar uw kinderen. Stel u heeft geen kinderen dan erven uw ouders, broer en/of zus.  Dit is de tweede groep erfgenamen de z.g. tweede lijn. Deze erven alleen als de eerste groep ontbreekt. Er bestaat ook nog een derde, vierde, vijfde en zesde lijn. Ontbreken deze allemaal dan vervalt de erfenis aan de staat.

Testament

Veel mensen laten hun erfenis niet meer via wettelijk verdeling verdelen maar stellen een testament op. In een testament staat beschreven hoe de verdeling dan wel moet plaatsvinden. Het wordt ook wel de uiterste wilsbeschikking van een erflater genoemd.

Legitieme portie

Als een legataris zijn kinderen heeft onterfd hebben de kinderen nog altijd recht op hun legitieme portie. Het erfrecht stelt namelijk dat kinderen recht hebben op de helft van de waarden van het erfdeel waar kinderen volgens de wettelijke verdeling recht op zouden hebben.

Advocaat of mediator

Een overlijden brengt soms weleens problemen met zich mee. Onenigheden over de verdeling van een erfenis komen steeds vaker voor en naast zakelijke aspecten spelen ook emoties een rol. Lukt het niet om met een executeur of boedelnotaris de problemen op te lossen dan is het soms verstandig om een advocaat of mediator te vragen om u en uw familie hierbij te helpen.